Home » Giáo dục » Alen là gì? Cặp Alen là gì? Gen Alen là gì?

Alen là gì? Cặp Alen là gì? Gen Alen là gì?

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các khái niệm: Alen là gì? Cặp alen, Gen Alen và Gen không alen là gì?

Alen là gì?

Alen là gì? Cặp Alen là gì? Gen Alen là gì?
Alen còn có tên gọi khác là Allele

Alen là những dạng biến dị khác nhau của một gen có vị trí xác định trên nhiễm sắc thể. Hoặc nói một cách khác Alen thực chất là các trạng thái khác nhau của cùng 1 gen ( A, a, a1...) nó được sinh ra do hiện tượng đột biến gen.

Một số khái niệm liên quan đến Alen:

1. Cặp alen là gì?

Alen là gì? Cặp Alen là gì? Gen Alen là gì?
LàGì.tv

Cặp alen là 2 alen giống nhau hoặc khác nhau nhưng cùng thuộc 1 gen, cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở sinh vật lưỡng bội.

Ví dụ: AA, Aa, aa...

Cặp alen tương ứng là 2 alen khác nhau cùng 1 gen nằm ở vị trí tương ứng trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng và quy định 1 cặp tính trạng tương phản hoặc nhiều cặp tính trạng không tương phản hay còn gọi là gen đa hiệu.

2. Gen alen là gì?

Gen alen là các trạng thái khác nhau cùng 1 gen tồn tại ở 1 locus* của cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Chúng có thể giống nhau hoặc khác nhau về số lượng, thành phần hoặc trình tự sắp xếp các Nucleotide.

3. Gen không alen là gì?

Gen không alen là các gen nằm ở những locus* khác nhau trên cùng một nhiễm sắc thể hoặc trên các nhiễm sắc thể khác nhau.

Ví dụ: Nếu ta có 2 gen là: gen A và gen B thì đây chính là 2 gen không alen.

* Locus: là vị trí xác định của gen trên nhiễm sắc thể.

Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn!

 

Allele Gen alen Gen không alen

%d bloggers like this: