Home » Kinh Tế » Báo cáo tài chính là gì? Một mẫu BCTC gồm những gì?

Báo cáo tài chính là gì? Một mẫu BCTC gồm những gì?

Báo cáo tài chính là gì? BCTC là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…)

Khái niệm báo cáo tài chính là gì?

báo cáo tài chính

Hệ thống các bảng biểu, thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của DN được gọi là BCTC.Theo chế độ quy định, tất cả các DN thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày BCTC năm. Với các công ty, tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài BCTC năm còn phải lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên BCTC của các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

báo cáo tài chính

1, Với thông tư 200/2014/TT-BTC, báo cáo tài chính cần nộp bao gồm

Báo cáo tài chính năm gồm:

 • Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01- DN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02- DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN

Báo cá0 tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán giữa niên độ - Mẫu số B01a- DN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ - Mẫu số B02a- DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ - Mẫu số B03a- DN
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc - Mẫu soosB09a- DN

2. Đối với Quyết định 48/QĐ-BTC, báo cáo tài chính bao gồm:

 

Báo cáo bắt buộc:

 • Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DNN
 • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DNN
 • Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DNN
 • Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN

Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN

Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.

Báo cáo tài chính quy định cho các Hợp tác xã

 • Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số B01 – DNN/HTX
 • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 – DNN
 • Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNN/HTX

Nếu các bạn muốn biết thêm nhiều thông tin thú vị hãy truy cập trang web lagi.tv nhé

Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là gì BCTC kinh tế

%d bloggers like this: