Home » Giáo dục » Biện chứng là gì? Sự đối lập giữa phép biện chứng và phương pháp siêu hình.

Biện chứng là gì? Sự đối lập giữa phép biện chứng và phương pháp siêu hình.

Trong bài viết này LàGì.tv sẽ cùng các bạn tìm hiểu khái niệm: Biện chứng là gì? & Sự đối lập giữa phép biện chứng và phương pháp siêu hình.

Biện chứng là gì?

Biện chứng là gì? Sự đối lập giữa phép biện chứng và phương pháp siêu hình.
Biện chứng là gì? Sự đối lập giữa phép biện chứng và phương pháp siêu hình.

Biện chứng là một phương pháp luận được sử dụng chủ yếu trong triết học phương Đông và phương Tây thời cổ đại. Dùng để chỉ những mối liên hệ và sự phát triển của sự vật, hiện tượng, xã hội và tư duy.

Phép biện chứng là gì?

Phép biện chứng là học thuyết biện chứng của thế giới nhằm khái quát những mối liên hệ phổ biến hay những quy luật chung của quá trình vận động, phát triển của sự vật hiện tượng trong xã hội, tự nhiên từ đó xây dựng các nguyên tắc và phương pháp luận cho các quá trình nhận thức - thực tiễn.

Sự đối lập giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình:

Biện chứng là gì? Sự đối lập giữa phép biện chứng và phương pháp siêu hình.
Biện chứng là gì? Sự đối lập giữa phép biện chứng và phương pháp siêu hình.

Phương pháp luận biện chứng nhận thức sự vật, hiện tượng trong các mối liên hệ phổ biến, tương tác, chuyển hóa, vận động phát triển.

Phương pháp siêu hình là phương pháp nhận thức các sự vật hiện tương trong mối quan hệ, tương tác, chuyển hóa, vận động, phát triển đồng thời tuyệt đối hóa tính ổn định và cô lập các sự vật hiện tượng.

⇒ Do đó phương pháp luận biện chứng có thể cho phép nhận thức về các khái niệm sự vật, hiện tượng còn phương pháp siêu hình chỉ có giá trị khi áp dụng với các trường hợp trong phạm vi nhất định.

Hy vọng bài viết thực sự hữu ích với các bạn!

thuật ngữ triết học

%d bloggers like this: