Home » Kinh Tế » Cổ phiếu là gì? Các dạng cổ phiếu và đặc điểm của nó

Cổ phiếu là gì? Các dạng cổ phiếu và đặc điểm của nó

Cổ phiếu là gì? Nguồn gốc lịch sử, các dạng cổ phiếu, đặc điểm của cổ phiếu? Tham khảo bài viết này của Lagi.tv để có những thông tin cần thiết về cổ phiếu nhé.

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

Cổ phiếu là gì? Các dạng cổ phiếu và đặc điểm của nó - Lagi.tv
Cổ phiếu là gì? Các dạng cổ phiếu và đặc điểm của nó - Lagi.tv

Nguồn gốc lịch sử

Lịch sử ra đời Cổ phiếu gắn liền với lịch sử hình thành Công ty cổ phần. Cổ phiếu chính là sản phẩm riêng của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy xác nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Cổ phiếu là bằng chứng và là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyền sở hữu của cổ đông trong công ty cổ phần tương ứng với số lượng cổ phần mà cổ đông nắm giữ. Vì vậy, cổ phiếu còn được gọi là chứng khoán vốn.

Các dạng Cổ phiếu

- Khi xem xét Cổ phiếu của Công ty cổ phần, thường có sự phân biệt cổ phiếu được phép phát hành, cổ phiếu đã phát hành, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đang lưu hành.

 • Cổ phiếu được phép phát hành.
 • Cổ phiếu đã phát hành.
 • Cổ phiếu quỹ.
 • Cổ phiếu đang lưu hành: Số cổ phiếu đang lưu hành = Số cổ phiếu đã phát hành - Số cổ phiếu quỹ

- Trong trường hợp công ty có cả hai loại cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi, người ta sẽ xác định cụ thể cho từng loại một. Số cổ phiếu thường đang lưu hành là căn cứ quan trọng để phân chia lợi tức cổ phần trong công ty.

- Dựa vào hình thức cổ phiếu, có thể phân biệt cổ phiếu ghi danh và cổ phiếu vô danh.

 • Cổ phiếu ghi danh.
 • Cổ phiếu vô danh.

- Các hình thức giá trị của Cổ phiếu thường

 • Mệnh giá của cổ phiếu thường.
 • Giá trị sổ sách.
 • Giá trị thị trường.

Tóm lại, Giá thị trường của cổ phiếu được xác định bởi quan hệ cung - cầu trên thị trường. Giá trị thị trường cổ phiếu của một công ty phụ thuộc rất nhiều yếu tố, do vậy nó thường xuyên biến động.

Cổ phiếu là gì? Các dạng cổ phiếu và đặc điểm của nó - Lagi.tv
Cổ phiếu là gì? Các dạng cổ phiếu và đặc điểm của nó - Lagi.tv

Đặc điểm của Cổ phiếu

 • Không có kỳ hạn và không hoàn vốn.
 • Cổ tức không ổn định và phụ thuộc vào kết quả SXKD của doanh nghiệp.
 • Khi phá sản, cổ đông là người cuối cùng nhận được giá trị còn lại của tài sản thanh lý.
 • Giá cổ phiếu biến động rất mạnh.
 • Tính thanh khoản cao.
 • Có tính Lưu thông.
 • Tính Tư bản giả.
 • Tính Rủi ro cao.

thuật ngữ kinh tế

%d bloggers like this: