Home » Xã hội » Lực lượng lao động là gì? Một số chỉ tiêu quan trọng

Lực lượng lao động là gì? Một số chỉ tiêu quan trọng

Lực lượng lao động là gì? Lực lượng lao động là một nguồn tài nguyên vô giá của mỗi quốc gia. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lực lượng lao động là gì và một số chỉ tiêu quan trọng của lực lượng lao động.

Lực lượng lao động là gì?

Lực lượng lao động là gì
Lực lượng lao động là gì?

Lực lượng lao động (hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế hiện tại) bao gồm những người từ 15 tuổi trở lên có việc làm (đang làm việc) và những người thất nghiệp trong thời kỳ tham chiếu (7 ngày trước thời điểm quan sát).

Một số chỉ tiêu quan trọng

  • Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thô (tỷ lệ hoạt động thô): là chỉ tiêu tương đối, biểu hiện bằng số phần trăm những người hoạt động kinh tế (lực lượng lao động) chiếm trong tổng dân số, tỷ lệ này bị ảnh hưởng mạnh bởi cấu trúc tuổi của dân số.
  • Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chung (tỷ lệ hoạt động chung): là trường hợp đặc biệt của “Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thô” khi chỉ tính những người trong độ tuổi có khả năng lao động. Ví dụ, Luật Lao động quy định giới hạn tuổi tối thiểu là 15 tuổi, thì cả mẫu số và tử số của tỷ lệ trên được giới hạn bởi dân số từ 15 tuổi trở lên.
  • Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (tỷ lệ hoạt động trong độ tuổi lao động): là số phần trăm những người trong độ tuổi lao động tham gia lao động chiếm trong tổng dân số trong độ tuổi lao động.
  • Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (tỷ lệ hoạt động kinh tế) đặc trưng theo giới tính: Cả ba số đo về tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế (tỷ lệ hoạt động thô, tỷ lệ hoạt động chung và tỷ lệ hoạt động trong độ tuổi lao động) thường tính tách riêng cho nam và nữ.
  • Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đặc trưng theo tuổi (tỷ lệ hoạt động kinh tế đặc trưng theo tuổi): là tỷ lệ hoạt động tính cho một độ/nhóm tuổi xác định.

Tỷ lệ này có thể tính cho chung cả hai giới và nam, nữ riêng.

an toàn lao động chỉ tiêu quan trọng Lực lượng lao động là gì xã hội

%d bloggers like this: